ظرفیت

جنس

صفحه نمایشگر
MSKA 103 XS

کنترل الکترونیکی زمان و حرارت
زمان سنج الکتریکی برنامه ریزی 24 ساعته
سیستم ایمنی کودک

MSKA 103 XS