نوع کالا

تعداد شعله

جنس
TD 640 ICE GH

صفحه اجاق رومیزی 60 سانت

TD 640 ICE GH

XBC 902 GH DC

صفحه اجاق رومیزی حرفه ای 90 سانت

XBC 902 GH DC

PK 951

صفحه اجاق رومیزی حرفه ای 90 سانت

PK 951

PHN 961 TS/IX

صفحه اجاق رومیزی 90 سانت

PHN 961 TS/IX

PH 941 MSTV GH

صفحه اجاق رومیزی 90 سانت

PH 941 MSTV GH

PH 941 MSTB GH

صفحه اجاق رومیزی 90 سانت

PH 941 MSTB GH

NRO 841 O X

صفحه اجاق رومیزی 80 سانت

NRO 841 O X

FTGHL 751 D BK

صفحه اجاق رومیزی شیشه ای 75سانت

FTGHL 751 D BK

FTGHL 751 D/EX/HA

صفحه 75 سانت گازی استیل

FTGHL 751 D/EX/HA

PK 750 RTL GH

صفحه اجاق رومیزی 75 سانت

PK 750 RTL GH

PK 750 TL GH

صفحه اجاق رومیزی 75 سانت

PK 750 TL GH

TD 751 S ICE IX

صفحه اجاق رومیزی 75 سانت

TD 751 S ICE IX

TQ 751 S ICE IX

صفحه اجاق رومیزی 75 سانت

TQ 751 S ICE IX

PK 755 D GH.X

صفحه اجاق رومیزی 75 سانت

PK 755 D GH.X