ظرفیت
TM VMT JX0

سیستم کنترل هیتر دوبل
توری ضد زنگ قوری

TM VMT JX0