ظرفیت

جنس

تعداد برنامه

صفحه نمایشگر

نوع فر

نوع گریل
MKG 23

فر 90 سانت
توجه به محیط زیست
سیستم تهویه پیشرفته (ترکیبی)

MKG 23

MHG 21 IX

سیستم تهویه پیشرفته (ترکیبی)
فندک الکتریکی
زمان سنج الکتریکی

MHG 21 IX

FKYG X

سیستم یادآوری زمان پخت
فندک الکتریکی
درب شیشه ای 2 جداره

FKYG X

FI9 891 SP IX

تکنولوژی جریان چندگانه Multiflow
قفل درب در زمان برنامه تمیز کننده خودکار
قفل دستورات

FI9 891 SP IX

FI7 871 SP IX

تکنولوژی جریان چندگانه Multiflow
چربی زدایی خودکار
سهولت در پاکیزگی

FI7 871 SP IX

FI7 861 SP IX

تکنولوژی جریان چندگانه Multiflow
قفل درب و دستورات
توجه به محيط زیست

FI7 861 SP IX

FI6 874 SP IX

تهویه پیشرفته
تکنولوژی جریان چندگانه Multiflow
قفل درب و دستورات

FI6 874 SP IX

FI5 851 C IX

تکنولوژی جریان چندگانه Multiflow
سهولت در پاکیزگی
توجه به محيط زیست

FI5 851 C IX

FA3 841 H IX

تهویه پیشرفته
تکنولوژی جریان چندگانه Multiflow
قفل درب و دستورات

FA3 841 H IX

FKG XS

سیستم قطع گاز درهنگام خاموش شدن شعله
سیستم یادآوری زمان پخت
فندک الکتریکی

FKG XS

OK 1037 ELDP 0 X

چربی زدایی خودکار – پاکسازی سریع
توجه به محيط زیست
تنظیم کننده الکترونیکی زمان و حرارت

OK 1037 ELDP 0 X

OK 1037 EN D.20 X

چربی زدایی خودکار – پاکسازی سریع
توجه به محيط زیست
تنظیم کننده الکترونیکی زمان و حرارت

OK 1037 EN D.20 X

OK 89 ED O X

توجه به محيط زیست
کشوهای متحرک – طبقات جداکننده
تنظیم کننده الکترونیکی زمان و حرارت

OK 89 ED O X

OK 897 EN DC.20 X

توجه به محيط زیست
کشوهای متحرک – طبقات جداکننده
تنظیم کننده الکترونیکی زمان و حرارت

OK 897 EN DC.20 X

FK 1041 LSP 0 X

چربی زدایی خودکار - پاکسازی سریع
تنظیم کننده الکترونیکی زمان و حرارت
سیستم انحصاری فن دوگانه

FK 1041 LSP 0 X