ظرفیت

تعداد برنامه

صفحه نمایشگر
MP 996 IX

فر ماکروویو ترکیبی
سطح تنظیم دمای گریل

MP 996 IX

MP 776 IX

فر ماکروویو ترکیبی
سطح تنظیم دمای گریل

MP 776 IX

MP 764 IX

فر ماکروویو با گریل
سطح تنظیم دمای گریل

MP 764 IX

MP 676 IX

فر ماکروویو با گریل
سطح تنظیم دمای گریل

MP 676 IX

MD 554 IX

فر ماکروویو ترکیبی
سطح تنظیم دمای گریل

MD 554 IX

MWK 222 X

ماکروویو + گریل
ايمني براي كودكان (قفل كودك)

MWK 222 X

MWKA 424 X S

ماکروویو + گریل
ايمني براي كودكان (قفل كودك)

MWKA 424 X S

MWKA 434 X S

ماکروویو + گریل
ايمني براي كودكان (قفل كودك)

MWKA 434 X S

MWA 424 AX

مايكرو ويو + گریل
ايمني براي كودكان (قفل كودك)

MWA 424 AX

MWKX 212 X

ماکروویو + گریل
ايمني براي كودكان (قفل كودك)

MWKX 212 X