تماس با ما

خدمات طلایی نیکان

تماس با ما

مرکز سرویس و اطلاع رسانی 

021-88500000

021-8232

بخش نظارت (صدای مشتری )

021-88765300

درخواست ها ، انتقادات و پیشنهادات شما مشترک محترم از طریق این شماره مستقیما به اطلاع مدیریت خواهد رسید

شماره پیام کوتاه 

30008232