دستورالعمل تعویض و پرداخت خسارت

خدمات طلایی نیکان - ایندزیت ، آریستون ، اکسپریال ، تکا ، ویرپول و بوش

دستورالعمل تعویض و پرداخت خسارت

 دستور العمل تعویض و پرداخت خسارت توقف بیش از حد محصول :

تمامی دستگاه هایی که تحویل گرفته میشود طی مدت زمان حداکثر12روز کاری برای استان تهران و14 روز کاری برای سایر استان ها می باشد.

این زمان بسته به ایراد دستگاه امکان بیشتر شدن هم دارد که پس از بررسی ایرادات به مشتری اطلاع داده می شود. و بیش از این مدت این یک دستگاه جایگزین به مشتری تحویل داده شده تا در زمان تعمیر دستگاه جایگزین در اختیار داشته باشد.

در صورتی که تعمیر دستگاه بیشتر از زمان اعلام شده به مشتری باشد به ازای هر روز تاخیر مبلغ ۱۰۰ هزار ریال به مشتری بابت خسارت پرداخت می شود.

پرداخت خسارت به مشتری در زمان تحویل کالا انجام می شود.

در صورتی که پس از مدت زمان مذکور دستگاه به هر دلیلی قابل تعمیر نباشد یکی از شرایط زیر با توافق مشتری تحویل خواهد شد:

تعویض دستگاه با یک دستگاه معادل جایگزین

تعویض دستگاه با مدل مشابه ( در صورت عدم موجود بودن در بازار

پرداخت مبلغ معادل فاکتور خرید دستگاه