مشترک گرامی، جهت عملکرد بهتر مجموعه سوالات زیر را پاسخ دهید.

راهنمای نظرسنجی

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

نحوه پاسخگویی اپراتور پذیرش

نحوه برخورد و رضایت از وضعیت ظاهری تکنسین

رضایت کلی از کیفیت تعمیرات و خدمات ارائه شده

آموزش کامل و پاسخگویی به سوالات

شماره تلفن

انتقادات و پیشنهادات