خط مشی کیفیت

QUALITY POLICY

 

 

 

خط مشی کیفیت

QUALITY POLICY

 

خدمات طلایی نیکان(خدمات پس از فروش شرکت بازرگانی نیکان چابهار) به عنوان یکی از پیشگامان عرصه خدمات پس از فروش محصولات لوازم خانگی ایندزیت،آریستون،اکسپریال، تکا ، ویرپول و بوش جهت استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استانداردهای ISO 9001;2015  و الزامات قانونی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با مدیریت صحیح فرایندها وآگاهی از تعامل آنها و به کارگیری صحیح منابع، خط مشی کیفیت را با توجه به وضعیت استراتژی های موسسه خدمات طلایی نیکان چابهار که حالت رقابتی ( (STمی باشد به ترتیب به شرح ذیل بوده و بر اساس آن رئوس خط مشی کیفیت تعیین می شود.

 

S1  : با مدیریت قوی ، داشتن زیرساخت مناسب و ارائه خدمات با کیفیت در سطح کشور اقدام به کسب سهم بیشتر از بازار داخلی را ایجاد نماییم.

S2 : مدیران توانمند شرکت باتدبیر و تجربه خود با وجود زیر ساخت های مناسب تصمیم گیری های لازم را برای کمرنگ نشان دادن رقبای داخلی طرح ریزی نمایند.

 

رئوس خط مشی کیفیت :

1-احترام به مشتریان و توجه به خواسته ها و نیازهای آنان در چارچوب الزامات قانونی و مقررات ملی.

2-توسعه کمی و کیفی شبکه خدمات پس از فروش، جهت ارائه خدمات مطلوب و بهبود مستمر عملکرد.

3-ارتقا سطح دانش،آگاهی و مهارت فردی کارکنان به صورت مستمر.

 

مدیر خدمات شرکت ضمن این که خود را نسبت به تامین منابع و زیرساخت های لازم جهت استقرار استاندارد ذکر شده متعهد میداند، به عنوان هدایت کننده و راهبر سازمان با دریافت گزارشات دوره ای از مدیر تضمین کیفیت و با اتخاذ تصمیمات مبتنی بر تحلیل داده ها و اطلاعات، مسئول برقراری سیستم مدیریت کیفیت میباشد و افراد را جهت دستیابی به اهداف مورد نظر در حد مطلوب ، مشارکت میدهد.

 این خط مشی از نظر تداوم به صورت سالانه مورد بازنگری قرار می گیرد.

.

 

 

مدیر خدمات  

  آقای طهیری  

09/05/1401