ظرفیت

نوع کنترل

رنگ

طول کابل برق

نشانگر سطح آب
WK 30M UPO UK

فیلتر رسوبگیر
پوشش کروم

WK 30M UPO UK

WK 30E ABO UK

فیلتر رسوبگیر
دارای 6 سطح مختلف دما

WK 30E ABO UK

WK 30E ACO UK

دارای 6 سطح مختلف دما
سیستم محافظ از جوشیدن در زمان خالی بودن کتری

WK 30E ACO UK

WK 30E UPO UK

دارای 6 سطح مختلف دما
بی سیم

WK 30E UPO UK

WK 24E AX0

فیلتر ضد زنگ و ضد آهک
توانایی حذف بوی کلر

WK 24E AX0

WK 301 AX0

قهوه جوش فوری
پایه مخصوص نگهدارنده فنجان به همراه آبریز

WK 301 AX0