نوع کالا

ظرفیت
II E75 AA0

کف الماس جهت سر خوردن بهتر بر روی البسه
فیلتر مخصوص جهت جلوگیری از تشکیل رسوب و آهک

II E75 AA0

SG E12 AA0

کف الماس جهت سر خوردن بهتر بر روی البسه
مجهز به عملکرد اکو جهت صرفه جویی در انرژی

SG E12 AA0

II DC60 AA0

کف سرامیکی جهت سر خوردن بهتر بر روی البسه
فیلتر مخصوص جهت جلوگیری از تولید رسوب

II DC60 AA0

SG DC 11AA0

کف سرامیکی برای سر خوردن بهتر روی البسه
مجهز به فیلتر مخصوص آب جهت جلوگیری از رسوب و آهک

SG DC 11AA0

SI E 40 BA0

سر خوردن آسان صفحه کف بر روی البسه
حالت اسپری آب و عملکرد ضد قطره شدن بخار

SI E 40 BA0