وضعیت کالا

ظرفیت

تعداد برنامه

دور موتور

صفحه نمایشگر

رنگ
AQ 113 D 697 D X EX

قابلیت تنظیم دلخواه دور موتور و دمای آب
سیستم ضد کف ، سیستم متعادل سازی بار
دارای 3 حافظه جهت ثبت برنامه

AQ 113 D 697 D X EX

NLM11 946 WC A EX

قابلیت تنظیم دلخواه دور موتور
قابلیت توقف برنامه و شروع مجدد
شستشو با بخار ، شستشوی ضد حساسیت

NLM11 946 WC A EX

NLM11 946 SC A EX

قابلیت تنظیم دلخواه دور موتور
قابلیت توقف برنامه و شروع مجدد
شستشو با بخار ، شستشوی ضد حساسیت

NLM11 946 SC A EX

AQ 113 D 697 D EX

قابلیت تنظیم دلخواه دور موتور و دمای آب
سیستم ضد کف ، سیستم متعادل سازی بار
دارای 3 حافظه جهت ثبت برنامه

AQ 113 D 697 D EX

AQ 92 D 497 EX

قابلیت تنظیم دلخواه دور موتور و دمای آب
سیستم ضد کف ، سیستم متعادل سازی بار
دارای 3 حافظه جهت ثبت برنامه

AQ 92 D 497 EX

AQ 92 D 497 X EX

قابلیت تنظیم دلخواه دور موتور و دمای آب
سیستم ضد کف ، سیستم متعادل سازی بار
دارای 3 حافظه جهت ثبت برنامه

AQ 92 D 497 X EX

RPD 11657 DSX EX

قابلیت تنظیم برنامه تاخیر در شروع شستشو
دارای قفل ایمنی مخصوص درب و قفل کودک
قابلیت تنظیم دلخواه دور موتور

RPD 11657 DSX EX

RPD 11657 DS EX

قابلیت تنظیم برنامه تاخیر در شروع شستشو
دارای قفل ایمنی مخصوص درب و قفل کودک
قابلیت تنظیم دلخواه دور موتور

RPD 11657 DS EX

RPG 9447 SS EX

قابلیت تنظیم برنامه تاخیر در شروع شستشو
دارای قفل ایمنی مخصوص درب و قفل کودک
قابلیت تنظیم دلخواه دور موتور

RPG 9447 SS EX

RPG 9447 S EX

قابلیت تنظیم برنامه تاخیر در شروع شستشو
دارای قفل ایمنی مخصوص درب و قفل کودک
قابلیت تنظیم دلخواه دور موتور

RPG 9447 S EX

RPG 822 SS EX

قابلیت تنظیم برنامه تاخیر در شروع شستشو
دارای قفل ایمنی مخصوص درب و قفل کودک
قابلیت تنظیم دلخواه دور موتور

RPG 822 SS EX

RPG 822 S EX

قابلیت تنظیم برنامه تاخیر در شروع شستشو
دارای قفل ایمنی مخصوص درب و قفل کودک
قابلیت تنظیم دلخواه دور موتور

RPG 822 S EX

WMG 10437 S EX

قابلیت تنظیم برنامه تاخیر در شروع شستشو
قابلیت تنظیم دلخواه دور موتور و دمای آب
سیستم ضد کف ، سیستم متعادل سازی بار

WMG 10437 S EX

WMG 10437 BS EX

قابلیت تنظیم برنامه تاخیر در شروع شستشو
دارای قفل ایمنی مخصوص درب و قفل کودک
سیستم متعادل سازی بار ، ویژگی سفید کننده

WMG 10437 BS EX

WMG 9437 S EX

دارای قفل ایمنی مخصوص درب و قفل کودک
سیستم متعادل سازی بار ، ویژگی سفید کننده
قابلیت تنظیم برنامه تاخیر در شروع شستشو

WMG 9437 S EX