نوع کالا

جنس

نوع کنترل
HKQV 9 K

1 فیلتر ضدچربی آلومینیمی (قابل شستشو در ظرفشویی)
3 حالت تنظیم سرعت + بوستر (تقویت کننده)
مکش محیطی (جلوگیری از انتشار دود)

HKQV 9 K

HKB 9 LS X

3 فیلتر ضدچربی آلومینیمی (قابل شستشو در ظرفشویی)
3 حالت تنظیم سرعت + بوستر (تقویت کننده)
دارای سنسور پلاس (سنسور اضافه جهت قدرت مکش)

HKB 9 LS X

HKQB 9 L X

1 فیلتر ضدچربی آلومینیمی (قابل شستشو در ظرفشویی)
برنامه تاخیرانداز
3 حالت تنظیم سرعت + بوستر (تقویت کننده)

HKQB 9 L X

HKT 4 X

1 فیلتر ضدچربی آلومینیمی (قابل شستشو در ظرفشویی)
3 حالت تنظیم سرعت + بوستر (تقویت کننده)
مکش محیطی (جلوگیری از انتشار دود)

HKT 4 X

AHBS 9.7F AL X

3 فیلتر ضد چربی آلومینیمی (قابل شستشو در ظرفشویی)
نشانگر اشباع فیلتر
3 حالت تنظیم سرعت + بوستر (تقویت کننده)

AHBS 9.7F AL X

AHBS 9.7F LTI X

3 فیلتر ضدچربی آلومینیمی (قابل شستشو در ظرفشویی)
نشانگر اشباع فیلتر
3 حالت تنظیم سرعت + بوستر (تقویت کننده)

AHBS 9.7F LTI X

HKT 4 K

1 فیلتر ضد چربی آلومینیمی (قابل شستشو در ظرفشویی)
3 حالت تنظیم سرعت + بوستر (تقویت کننده)
مکش محیطی (جلوگیری از انتشار دود)

HKT 4 K

IKT 4 LSX

1 فیلتر ضدچربی آلومینیمی (قابل شستشو در ظرفشویی)
3 حالت تنظیم سرعت + بوستر زماندار (تقویت کننده)
مکش محیطی (جلوگیری از انتشار دود)

IKT 4 LSX

HDI 90 E

2 فیلتر ضدچربی آلومینیمی (قابل شستشو در ظرفشویی)
13 حالت تنظیم سرعت + بوستر (تقویت کننده)
...

HDI 90 E

HD 90.E

2 فیلتر ضد چربی آلومینیمی
13 حالت تنظیم سرعت + بوستر (تقویت کننده)
...

HD 90.E

HZ 9 IX

3 فیلتر ضدچربی آلومینیمی
قابلیت نصب فیلتر کربنی
13 حالت تنظیم سرعت + بوستر (تقویت کننده)

HZ 9 IX

HC 9 IX

3 فیلتر ضدچربی آلومینیمی (قابل شستشو در ظرفشویی)
قابلیت نصب فیلتر کربنی
3 حالت تنظیم سرعت

HC 9 IX

HH 90.E IX

فیلتر ضدچربی آلومینیمی ( قابل شستشو در ظرفشویی)
3 حالت تنظیم سرعت + بوستر (تقویت کننده)
...

HH 90.E IX

HKB 6 X

2 فیلتر ضدچربی آلومینیمی (قابل شستشو در ظرفشویی)
3 حالت تنظیم سرعت + بوستر (تقویت کننده)
...

HKB 6 X

SL 19.1 P IX

3 فیلتر ضدچربی آلومینیمی (قابل شستشو در ظرفشویی)
قابلیت نصب فیلتر ذغالی
3 حالت تنظیم سرعت

SL 19.1 P IX