وضعیت کالا

ظرفیت

تعداد برنامه

صفحه نمایشگر

رنگ
LFO 3P23 WL

میزان مصرف آب : 9 لیتر
نمایشگر اعلام اخطار جهت افزودن مکمل براق کننده
نمایشگر اعلام اخطار جهت افزودن نمک

LFO 3P23 WL

LFO 3P23 WL X

میزان مصرف آب : 9 لیتر
نمایشگر اعلام اخطار جهت افزودن مکمل براق کننده
نمایشگر اعلام اخطار جهت افزودن نمک

LFO 3P23 WL X

LFD 11P123 X EX

میزان مصرف آب : 9 لیتر
نمایشگر اعلام اخطار جهت افزودن مکمل براق کننده
نمایشگر اعلام اخطار جهت افزودن نمک

LFD 11P123 X EX

LFF 8S112 EU

نمایشگر اعلام اخطار جهت افزودن مکمل براق کننده
نمایشگر اعلام اخطار جهت افزودن نمک
سیستم ایمنی قطع آب در مواقع اضطراری

LFF 8S112 EU

LDF 12H14 EX

دارای سنسور هوشمند جهت تنظیم سطح آب،دما،فشار
مدت زمان برنامه(کاهش 10 % مصرف آب و انرژی)
کاهش زمان شستشو ( 30 % )

LDF 12H14 EX

LDF 12H54 X EX

دارای سنسور هوشمند جهت تنظیم سطح آب،دما،فشار
مدت زمان برنامه(کاهش 10 % مصرف آب و انرژی)
کاهش زمان شستشو ( 30 % )

LDF 12H54 X EX

LDF 12H14 B EX

دارای سنسور هوشمند جهت تنظیم سطح آب،دما،فشار
مدت زمان برنامه(کاهش 10 % مصرف آب و انرژی)
کاهش زمان شستشو ( 30 % )

LDF 12H14 B EX

LFF 8H54 EX

نمایشگر اعلام اخطار جهت افزودن مکمل براق کننده
نمایشگر اعلام اخطار جهت افزودن نمک
سیستم ایمنی قطع آب در مواقع اضطراری

LFF 8H54 EX

LFF 8H54 X EX

نمایشگر اعلام اخطار جهت افزودن مکمل براق کننده
نمایشگر اعلام اخطار جهت افزودن نمک
سیستم ایمنی قطع آب در مواقع اضطراری

LFF 8H54 X EX

LKF 7M0 EX

نمایشگر اعلام اخطار جهت افزودن مکمل براق کننده
نمایشگر اعلام اخطار جهت افزودن نمک
سیستم ایمنی قطع آب در مواقع اضطراری

LKF 7M0 EX

LKF 7M0 X EX

نمایشگر اعلام اخطار جهت افزودن مکمل براق کننده
نمایشگر اعلام اخطار جهت افزودن نمک
سیستم ایمنی قطع آب در مواقع اضطراری

LKF 7M0 X EX

HIO 3P23 WLS

مصرف آب درچرخه استاندارد ( ليتر): 11
مرطوب نمودن اوليه جهت سهولت در شستشو
تاخیر انداز از 1 الی 24 ساعت

HIO 3P23 WLS

LBC 3C26 FX

مصرف آب درچرخه استاندارد ( ليتر): 13
مرطوب نمودن اوليه جهت سهولت در شستشو
تاخیر انداز از 1 الی 24 ساعت

LBC 3C26 FX

PFT 8 H 4X

مصرف آب درچرخه استاندارد ( ليتر): 13
تعداد درجه حرارتها : 7
سيستم ايمني (Water Stop)

PFT 8 H 4X

LFT 3214 HX

تعداد درجه حرارتها : 7
سيستم ايمني (Water Stop)
سنسور تشخیص تیرگی و لکه

LFT 3214 HX