نوع کالا
HS B18 AA0

فیلتر خروجی موتور ضد آلرژی HEPA 13
قدرت مکش بالا و فناوری با کیسه
محدوده پوشش : 7.5 متر

HS B18 AA0

HS B18 AA1

فیلتر خروجی ضد آلرژی
فیلتر هپا 13
محدوده پوشش : 7.5 متر

HS B18 AA1

SL B22 AA0

عملکرد فیلتراسیون در 2 مرحله جهت خروج هوای پاک و بدون غبار از موتور
فیلتر هپا 13
محدوده پوشش : 10 متر

SL B22 AA0

SL B20 AA0

عملکرد فیلتراسیون در2 مرحله جهت هوای خروجی موتور(بدون غبار)
مجهز به فیلتر هپا 13
محدوده پوشش: 10 متر

SL B20 AA0

SL B24 AA0

عملکرد فیلتراسیون در 2 مرحله جهت هوای خروجی موتور بدون غبار
فیلتر هپا 13
محدوده پوشش: 10 متر

SL B24 AA0

SL C22 AA0

عملکرد فیلتراسیون در 2 مرحله جهت هوای خروجی پاک موتور
فیلتر هپا 13
محدوده پوشش : 10 متر

SL C22 AA0