ارتفاع

عرض

عمق

ظرفیت

صفحه نمایشگر

رده بندی
WISH CLC 855 GM

دارای 3 عملکرد (قهوه، بخار و آب جوش)
دارای عملکرد تنظیم مقدار، دما و غلظت قهوه
...

WISH CLC 855 GM

WISH CLC 835 MC

قهوه ساز چند کپسوله و پودر قهوه
تنظیم دما و میزان قهوه
قابل استفاده از 5 نوع کپسول

WISH CLC 835 MC