صفحه نمایشگر

رده بندی

رنگ

جنس

ظرفیت

تعداد برنامه
WISH HLC 847 C

فرمایکروویو
20 دستور پخت از پیش تعیین شده

WISH HLC 847 C

WISH HLC 847 SC

فرمایکروویو
مصرف انرژی: A+تا 20% کاهش مصرف انرژی

WISH HLC 847 SC

WISH HLC 849C

فرمایکروویو
50 دستور پخت از پیش تعیین شده

WISH HLC 849C

WISH HLC 860 P

فرمایکروویو
20 دستور پخت از پیش تعیین شده

WISH HLC 860 P