جنس
Cuadro2B 1D

نصب به صورت چپ و راست

Cuadro2B 1D

Frame1 1/2B 1/2D

اهرم اتوماتیک سیفون

Frame1 1/2B 1/2D

FRAME 1B 1D PLUS

​​​​​​​دارای زیرآپ چهارگوش با درپوش استیل

FRAME 1B 1D PLUS

Frame 2B ½ D

اهرم اتوماتیک سیفون

Frame 2B ½ D

Linea 400.440

زیرآب اتوماتیک با سرریز آب 

Linea 400.440

UNIVERSO 2B 1D GT

نصب به صورت چپ و راست

UNIVERSO 2B 1D GT

ZEINT R15 1 ½ B 1D

دارای 1.5 لگن با 1سینی

ZEINT R15 1 ½ B 1D