رده بندی

تعداد شعله

جنس

رنگ
EX 90.1 5G AI AL DR CI

صفحه اجاق رومیزی گازی 90 سانتی متر
مشعل دو حلقه

EX 90.1 5G AI AL DR CI

EX 90.1 5G AI AL DR CI LEFT

صفحه اجاق رومیزی گازی 90 سانتی متر
مشعل دو حلقه

EX 90.1 5G AI AL DR CI LEFT

EX 90.1 5G PC AI AL CI

صفحه اجاق رومیزی گازی 90 سانتی متر
مشعل پخت ماهی

EX 90.1 5G PC AI AL CI

EFX 90 5G AI AL DR

صفحه اجاق رومیزی گازی 90 سانتی متر
مشعل دو حلقه

EFX 90 5G AI AL DR

EFX 90 5G AI AL DR LEFT

صفحه اجاق رومیزی گازی 90 سانتی متر
مشعل دو حلقه

EFX 90 5G AI AL DR LEFT

EW 90 5G AI AL TR CI

صفحه اجاق رومیزی گازی 90 سانتی متر
مشعل سه حلقه

EW 90 5G AI AL TR CI

EW 90 5G AI AL TR CI BLACK

صفحه اجاق رومیزی گازی 90 سانتی متر
مشعل سه حلقه

EW 90 5G AI AL TR CI BLACK

CGW LUX 90 TC 5G AI AL DR CI

صفحه اجاق رومیزی شیشه ای – گازی 90 سانتی متر
کنترل لمسی

CGW LUX 90 TC 5G AI AL DR CI

CGW LUX 90 5G AI AL DR CI

صفحه اجاق رومیزی گازی شیشه ای 90 سانتی متر
مشعل دو حلقه

CGW LUX 90 5G AI AL DR CI

CGW LUX 70 5G AI AL TR CI

صفحه اجاق رومیزی گازی شیشه ای 70 سانتی متر
مشعل سه حلقه

CGW LUX 70 5G AI AL TR CI

IT 6450 IKNOB

صفحه اجاق رومیزی القایی 60 سانتی متر
صفحه کنترل لمسی Iknob

IT 6450 IKNOB

VR 90 4G AI AL TR

صفحه اجاق رومیزی شیشه ای – گازی 90 سانتی متر
مشعل سه حلقه

VR 90 4G AI AL TR

EM 30 2G AL

صفحه اجاق رومیزی گازی مدولار
دارای سطح استیل

EM 30 2G AL