صفحه نمایشگر

رده بندی

رنگ

جنس

ظرفیت

تعداد برنامه
WISH MWR 32 BIA BB

مایکروویو + گریل
دارای تایمر

WISH MWR 32 BIA BB

WISH MWR 32 BIA AB

مایکروویو + گریل
دارای تایمر

WISH MWR 32 BIA AB

WISH ML 822 BIS L WHITE

مایکروویو+ گریل
یخ زدایی خودکار بر اساس زمان و وزن

WISH ML 822 BIS L WHITE

WISH MS 620 BIS

مایکروویو+ گریل
یخ زدایی خودکار بر اساس زمان و وزن

WISH MS 620 BIS

WISH MS 622 BIS L

مایکروویو+ گریل
یخ زدایی خودکار بر اساس زمان و وزن

WISH MS 622 BIS L

WISH HSC 644 C

فرمایکروویو
دیواره لعابی دو پوششه با سطح لغزنده

WISH HSC 644 C

WISH MS 622 BIS R

مایکروویو+ گریل
یخ زدایی خودکار بر اساس زمان و وزن

WISH MS 622 BIS R

WISH MWR 32 BI AB

مایکروویو + گریل
عملکردهای گرم نگه دارنده و پیتزا

WISH MWR 32 BI AB

WISH MLC 844

مایکروویو + گریل
دارای دیواره لعابی دوپوششه باسطح لغزنده

WISH MLC 844

WISH MWR 32 BA BB

مایکروویو + گریل
عملکردهای گرم نگه دارنده و پیتزا

WISH MWR 32 BA BB

WISH ML 820 BIS

مایکروویو + گریل
یخ زدایی خودکار بر اساس زمان و وزن

WISH ML 820 BIS