صفحه نمایشگر

رده بندی

رنگ

ظرفیت

تعداد برنامه
DW8 80 FI

5 حالت سختی گیر آب با تنظیم الکترونیک
سبد بالایی قابل تنظیم خودکار
نشانگر برنامه انتخاب شده، کمبود نمک و جلا دهنده

DW8 80 FI