رده بندی

صفحه نمایشگر

رنگ
CNL 9610

هود کشویی
دارای روشنایی خودکار
دارای پنل جلویی قابل تغییر

CNL 9610

GFH 55

هود مخفی
دارای سه سرعت مکش
دارای 2 فیلتر آلومینیومی

GFH 55

GFH 73

هود مخفی
دارای سه سرعت مکش
دارای 2 فیلتر آلومینیومی

GFH 73

DLH 985 T

هود بسیار باریک دکوراتیو
موتور Eco Power
3 سرعت + 1 مکش قوی

DLH 985 T

QUADRO DLV 998

هود عمودی دکوراتیو
موتور Eco Power
مکش حاشیه ای

QUADRO DLV 998

DU 985 CRISTAL

هود عمودی دکوراتیو
موتور Eco Power
3 سرعت + 1 مکش قوی

DU 985 CRISTAL

DPL 985.1 T

هود دکوراتیو
دارای مکش حاشیه ای
دارای 3 سرعت + 1 مکش قوی

DPL 985.1 T

DVT 985 B

هود عمودی دکوراتیو
دارای مکش حاشیه ای
دارای 3 سرعت + 1 مکش قوی

DVT 985 B

DVT 985 W

هود عمودی دکوراتیو
دارای مکش حاشیه ای
دارای 3 سرعت + 1 مکش قوی

DVT 985 W

TL 9310

هود کشویی
دارای 2 سرعت
دارای فیلتر آلومینیومی

TL 9310

CC 485 INOX

هود جزیره ای لوله ای
دارای 3سرعت
دارای 1 فیلتر استیل

CC 485 INOX