ARK 938

شیر بالای متحرک
سردوش متحرک فلزی تک حالته

ARK 938

AUK 978

شیرپایین متحرک
سردوش متحرک تک حالته:آبپاش نرمال

AUK 978

AUK 983

شیر بالای متحرک با قابلیت تنظیم ارتفاع
طراحی خاص برای سینک ها نصب شده در کنار پنجره

AUK 983

IC 915

شیر چرخشی در محور
هوادهنده ضد رسوب یکپارچه در شیر

IC 915

IC 915 N

شیرچرخشی در محور
هوادهنده ضد رسوب یکپارچه در شیر

IC 915 N

INX 939

شیردوشی دو حالته (نرمال و آبپاش دوشی)
هوادهنده ضد رسوب

INX 939

MT EXT

شیر بالای متحرک
سردوش متحرک دو حالته : نرمال و آبپاش دوشی

MT EXT

MTP 978

پوشش رنگی با مقوامت بالا
سردوش متحرک دو حالته : نرمال و آبپاش دوشی

MTP 978

MVX ELECTRONIC

شیر دوشی با دو آبپاش
دارای کنترل های الکترونیک

MVX ELECTRONIC

SP 995

پوشش رنگی با مقاومت بالا
هوادهنده ضد رسوب

SP 995

VTK 938

شیربالای متحرک
سردوش متحرک فلزی تک حالته

VTK 938

VTK 978

سردوش فلزی متحرک
هوادهنده ضد رسوب

VTK 978