نوع کالا

رنگ

کلاس انرژی

تعداد طبقات
UW8 F2D XBI EX & SW8 AM2 D XR EX

یخچال فریزر دوقلو
حفظ حداکثر طراوت و تازگی موادغذایی


موجود

UW8 F2D XBI EX & SW8 AM2 D XR EX

UW8 F2C WBI EX & SW8 AM2C WR EX

یخچال فریزر دوقلو
حفظ حداکثر طراوت و تازگی موادغذایی


موجود

UW8 F2C WBI EX & SW8 AM2C WR EX

TTNF 8211 OX AQUA

یخچال و فریزر
دارای آب سرد کن


موجود

TTNF 8211 OX AQUA

WTM 552 RWH

بالا فریزر
نوفراست

WTM 552 RWH

WMD 4001 X

یخچال فریزر ساید بای ساید
نوفراست

WMD 4001 X

WTM 557 R SS

یخچال و فریزر
نوفراست

WTM 557 R SS

WTH 5244 NFX

بالا فریزر
نوفراست


موجود

WTH 5244 NFX

WTM 552 R SS

یخچال و فریزر
نوفراست


موجود

WTM 552 R SS