نوع کالا

ظرفیت

جنس

صفحه نمایشگر
ACE 102 IXL

سه عملكرد: توزيع قهوه ، آب داغ و بخار
قابلیت استفاده از دانه قهوه یا قهوه خرد شده
تنظيم مشخصات قهوه : غلیظ ، عادی ، رقیق

ACE 102 IXL