تعداد شعله

نوع فر

نوع گریل

رنگ
ACM 9413/1 G/IX

شبکه : لعابی – فندک الکتریکی
فندک خودکار و سیستم کامل ایمنی (ترموکوبل)


موجود

ACM 9413/1 G/IX

ACM 9417/1 IX

شبکه : لعابی – فندک الکتریکی
فندک خودکار و سیستم کامل ایمنی (ترموکوبل)


موجود

ACM 9417/1 IX