ظرفیت

جنس

تعداد برنامه

نوع فر

نوع کنترل
AKZM 8910/IXL

سری Fusion
پخت چند سطحی
درب شیشه ای

AKZM 8910/IXL

AKZM 8350/IXL

سری Fusion
تکنولوژی تمیز کننده خودکار STAR CLEAN
پخت چند سطحی

AKZM 8350/IXL

AKZM 8660/IX

سری URBAN
پخت چند سطحی
تکنولوژی تمیز کننده خودکار

AKZM 8660/IX

AKZM 8480/IX

سری URBAN
سیستم نظافت پاپرولیتیک
پخت چند سطحی

AKZM 8480/IX

AKZ9 7890/IX

سری URBAN
تکنولوژی تمیز کننده خودکار
پخت چند سطحی

AKZ9 7890/IX

AKP9 785/IX

عملکرد شیرینی پزی
عملکرد تمیز کننده خودکار
درب با شیشه مشکی

AKP9  785/IX

AKZ 6270

تکنولوژی تمیز کننده خودکار (تجزیه حرارتی)
درب با شیشه مشکی
پخت چند سطحی

AKZ 6270

AKZ 6230 IX

تکنولوژی تمیز کننده کاتالیتیک
درب با شیشه مشکی
پخت چند سطحی

AKZ 6230 IX

AKZ 6230 NB

تکنولوژی تمیز کننده کاتالیتیک
درب با شیشه مشکی
پخت چند سطحی

AKZ 6230 NB