نوع کالا

تعداد شعله

جنس
GMF 9522/IXL

سری Fusion
سیستم قطع گاز در هنگام خاموش شدن شعله
فندک خودکار
مشعل دو حلقه تقویت شده

GMF 9522/IXL

GMF 9523/NB

سری Fusion
سیستم قطع گاز در هنگام خاموش شدن شعله
فندک خودکار
مشعل دو حلقه تقویت شده

GMF 9523/NB