ظرفیت

دور موتور

نوع کنترل

رنگ
FSCR 12431

بی صدا ترین موتور در چرخه خشک کن
حرکات ویژه مخازن جهت مراقبت زیاد البسه
حفظ تازگی البسه با چرخش های آرام


موجود

FSCR 12431

FSCR 12433

بی صدا ترین موتور در چرخه خشک کن
حرکات ویژه مخازن جهت مراقبت زیاد البسه
حفظ تازگی البسه با چرخش های آرام


موجود

FSCR 12433

WWDC 8200

برنامه ویژه شستشوی البسه حساس
14برنامه شستشو البسه
شستشوی البسه در 15 درجه
شستشوی سریع در 30 دقیقه
برنامه ویژه شستشوی البسه ترکیبی


موجود

WWDC 8200

AWOC 7109

حفاظت از رنگ و الیاف البسه
14برنامه شستشو البسه
شستشوی البسه در 15 درجه
شستشوی سریع در 30 دقیقه
برنامه ویژه شستشوی البسه ترکیبی
برنامه البسه پشمی
...

AWOC 7109