ظرفیت

تعداد برنامه

دور موتور
SMLE 129 EU

زمان سنج تاخيري (1 الی 24 ساعت )
سیستم ايمني جلوگيري از سرريز آب
تنظيم اتوماتيك مصرف بر اساس حجم لباس

SMLE 129 EU

SDLE 129 EU

ماشین لباسشویی خشک کن دار
سیستم ايمني جلوگيري از سرريز آب
تنظيم اتوماتيك مصرف بر اساس حجم لباس

SDLE 129 EU