ظرفیت

تعداد برنامه

میزان مصرف آب
LTE H123

شستشوی سریع روزمره ( 25 دقیقه ای)
شستشو با نصف ظرفیت اصلی
نمایشگر نبود یا کمبود نمک / براق کننده

LTE H123

++LTE 14-H211 A

شستشوی سریع روزمره (25 دقیقه ای)
شستشو با نصف ظرفیت اصلی
نمایشگر نبود یا کمبود نمک / براق کننده

++LTE 14-H211  A

LPE H 812 X

شستشوی سریع روزمره (25 دقیقه ای)
شستشو با نصف ظرفیت اصلی
نمایشگر نبود یا کمبود نمک / براق کننده

LPE H 812 X

+LPE 14-H 081 IX A

شستشوی سریع روزمره ( 25 دقیقه ای )
شستشو با نصف ظرفیت اصلی
نمایشگر نبود یا کمبود نمک / براق کننده

+LPE 14-H 081 IX A