جنس

تعداد برنامه

صفحه نمایشگر
BC 99 DT P XA S

سیستم ایمنی درب خنک (cold door)
قفل ایمنی درب
چربی زدایی خودکار – پاکسازی سریع

BC 99 DT P XA S

BC 199 DT P XA S

سیستم ایمنی درب خنک (cold door)
قفل ایمنی درب
چربی زدایی خودکار – پاکسازی سریع

BC 199 DT P XA S

FN 66 T XA S

سیستم ایمنی درب خنک (cold door)
قفل کودک
چربی زدایی خودکار – پاکسازی سریع

FN 66 T XA S

FL 836 G XA

چربی زدایی خودکار- پاکسازی سریع
سیستم ایمنی درب خنک (cold door)
قفل کودک


موجود

FL 836 G XA

FL 836 G MT

چربی زدایی خودکار-پاکسازی سریع
سیستم ایمنی درب خنک (cold door)
قفل کودک


موجود

FL 836 G MT

FLR 934 G XA

روشنایی لامپ هالوژن
طبقات ریلی - تلسکوپی
سهولت در پاکیزگی


موجود

FLR 934 G XA

FP955.1S

درب شیشه ای 3 جداره
روشنایی لامپ هالوژن کناری
سیستم تهویه پیشرفته

FP955.1S

SPY 1 S

چربی زدایی خودکار – پاکسازی سریع
سیستم ایمنی درب خنک (cold door)
سیستم تهویه پیشرفته


موجود

SPY 1 S