تعداد شعله

جنس
XPH 9 CX

صفحه اجاق رومیزی حرفه ای 90 cm
ترموکوبل


موجود

XPH 9 CX

XPH 95 CX

صفحه اجاق رومیزی حرفه ای 90 cm
ترموکوبل


موجود

XPH 95 CX

XPH 9 S XG

صفحه اجاق رومیزی حرفه ای 90 cm
ترموکوبل


موجود

XPH 9 S XG

XPH 9 C BC

صفحه اجاق رومیزی حرفه ای 90 cm
ترموکوبل


موجود

XPH 9 C BC

XPH 95 CX GB

صفحه اجاق رومیزی حرفه ای 90 cm
پنل آلومینیومی

XPH 95 CX GB

XPH 9 C XG

صفحه اجاق رومیزی حرفه ای 90 cm
ترموکوبل

XPH 9 C XG

XPH 9 S BC

صفحه اجاق رومیزی حرفه ای 90 cm
ترموکوبل

XPH 9 S BC

XPH 95 SX

صفحه اجاق رومیزی حرفه ای 90 cm
ترموکوبل

XPH 95 SX