ظرفیت

تعداد برنامه

نوع کنترل

رنگ
XDW 6820 S

رومیزی - دو سبد
دارای برنامه شستشوي يك ساعته

XDW 6820 S

XDW 6820

رومیزی - دو سبد
دارای برنامه شستشوي يك ساعته

XDW 6820

XPD 144 X

داراي سه سبد و یک لامپ
ايمني در زمان قطع جریان آب
ایش میزان زمان باقیمانده و نمک
...

XPD 144 X

XPD 144

داراي سه سبد و یک لامپ
ايمني در زمان قطع جریان آب
...

XPD 144

XPD 132 S

داراي دو سبد و یک لامپ
ايمني در زمان قطع جریان آب
...

XPD 132 S

XPD 132

داراي دو سبد و یک لامپ
ايمني در زمان قطع جریان آب
...

XPD 132

XD 7122 W EU

دارای 2 سبد
دارای برنامه شستشوی نصف ظرفیت
دارای نشانگر هشدار اتمام نمک

XD 7122 W EU

XD 13143 X EU

دارای 3 سبد
دارای برنامه شستشوی نصف ظرفیت
سیستم خودکار شستشوی ظروف خیلی چرب

XD 13143 X EU

XD 13143 W EU

دارای 3 سبد
دارای برنامه شستشوی نصف ظرفیت
سیستم خودکار شستشوی ظروف خیلی چرب

XD 13143 W EU

XFD 13146 W EU

دارای 3 سبد
دارای برنامه شستشوی نصف ظرفیت
سیستم خودکار شستشوی ظروف خیلی چرب

XFD 13146 W EU

XFD 13146 X EU

دارای 3 سبد
دارای برنامه شستشوی نصف ظرفیت
سیستم خودکار شستشوی ظروف خیلی چرب

XFD 13146 X EU