ظرفیت

دور موتور

صفحه نمایشگر
XW 812

مجهز به برنامه توربو جهت کاهش مدت زمان شستشو
مجهز به سیستم ABS نگهدارنده دیگ
برنامه ویژه شستشوی ابریشمی - پشمی و ورزشی


موجود

XW 812

XW 712

مجهز به سیستم ABS نگهدارنده دیگ
برنامه ویژه شستشوی ابریشمی - پشمی و ورزشی
مجهز به دکمه آکوپلاس


موجود

XW 712

XW 712 مونتاژ

مجهز به سیستم ABS  نگهدارنده دیگ
برنامه ویژه شستشوی ابریشمی-پشمی و ورزشی 
مجهز به دکمه آکوپلاس


موجود

XW 712 مونتاژ

XP 9314

مجهز به سیستم ABS نگهدارنده دیگ
تغییر طول مدت سیکل شستشو ، انتخاب دور موتور
امکان تغییر دمای آب ، امکان توقف در حین شستشو


موجود

XP 9314

XP 9314 S

مجهز به برنامه توربو جهت کاهش مدت زمان شستشو
مجهز به سیستم ABS نگهدارنده دیگ
برنامه شستشوی پتو، لباس های تیره و ورزشی


موجود

XP 9314 S

XW 916 مونتاژ

مجهز به سیستم ABS  نگهدارنده دیگ
برنامه ویژه شستشوی ابریشمی-پشمی و ورزشی 
مجهز به دکمه آکوپلاس


موجود

XW 916 مونتاژ

XW 916 LS/K1 مونتاژ

مجهز به سیستم ABS نگهدارنده دیگ
برنامه ویژه شستشوی ابریشمی-پشمی و ورزشی
مجهز به دکمه آکوپلاس


ناموجود

XW 916 LS/K1 مونتاژ

XW 916

مجهز به برنامه توربو جهت کاهش مدت زمان شستشو
مجهز به سیستم ABS نگهدارنده دیگ
برنامه ویژه شستشوی ابریشمی - پشمی
برنامه ویژه شستشوی ورزشی

XW 916

XW 1014

جهز به برنامه توربو جهت کاهش مدت زمان شستشو
مجهز به سیستم ABS نگهدارنده دیگ
برنامه ویژه شستشوی ابریشمی - پشمی و ورزشی
برنامه ویژه شستشوی ورزشی

XW 1014