تعداد شعله

نوع فر

نوع گریل

نوع کنترل
EIB 612

فندک رو ی ولوم جهت شعله های بالایی + فر + گریل
سوپاپ ایمنی برای شعله های بالایی + فر + گریل

EIB 612

UN 9612 GIFS

فندک رو ی ولوم جهت شعله های بالایی + فر + گریل
سوپاپ ایمنی برای شعله های بالایی + فر + گریل

UN 9612 GIFS

UN 9612 GXFS

فندک رو ی ولوم جهت شعله های بالایی + فر + گریل
سوپاپ ایمنی برای شعله های بالایی + فر + گریل

UN 9612 GXFS