جنس

نوع فر

نوع گریل
FGIM 21.1 MIX

1 عدد شبکه توری
1 عدد سینی روغن‌گیر


ناموجود

FGIM 21.1 MIX

FGIM K IX S

دارای 1 شبکه و 1 سینی
پخت به دقیقه


ناموجود

FGIM K IX S

FIM 88 KGP.A IX S

2 عدد شبکه توری
1 عدد سینی روغن‌گیر


ناموجود

FIM 88 KGP.A IX S

IFG 51 K.A BK S

1 عدد شبکه توری
1 عدد سینی روغن‌گیر


ناموجود

IFG 51 K.A BK S

IFG 63 K.A BK S

1 عدد شبکه توری
1 عدد سینی روغن‌گیر


ناموجود

IFG 63 K.A BK S

SIM100

1 عدد شبکه توری
1 عدد سینی روغن‌گیر


ناموجود

SIM100