تعداد شعله

رنگ
PIM 950 AST GH EX

صفحه گازی 90 سانتی‌متر
نوع طراحی: Advance


ناموجود

PIM 950 AST GH EX

PIM 640 AST IX

صفحه گازی 60 سانتی‌متر
نوع طراحی: Advance


ناموجود

PIM 640 AST IX

PIM 640 AS BK

صفحه گازی 60 سانتی‌متر
نوع طراحی: Advance


ناموجود

PIM 640 AS BK

PIM 640 AS WH

صفحه گازی 60 سانتی‌متر
نوع طراحی: Advance


ناموجود

PIM 640 AS WH

IPG 751 S BK

صفحه گازی 75 سانتی‌متر
نوع طراحی: Prime


ناموجود

IPG 751 S BK

IPG 640 S BK

صفحه گازی 60 سانتی‌متر
نوع طراحی: Prime


ناموجود

IPG 640 S BK

IP 641 S IX GH

صفحه گازی 60 سانتی‌متر
نوع طراحی: Prime


ناموجود

IP 641 S IX GH

DP 2EIX

صفحه برقی 30 سانتی‌متر
نوع طراحی: Prime


ناموجود

DP 2EIX

DP 2GSIX

صفحه گازی 30 سانتی‌متر
نوع طراحی: Prime


ناموجود

DP 2GSIX

VRB 640 X

صفحه برقی هالوژنی
نوع طراحی: Prime


ناموجود

VRB 640 X

VRA 641 D B S

شیشه سرامیک (ویتروسرامیک)
نوع مناطق پخت:هالوژنی


ناموجود

VRA 641 D B S

VRA 641 D X S

شیشه سرامیک (ویتروسرامیک)
نوع مناطق پخت:هالوژنی


ناموجود

VRA 641 D X S

VRM 640 M IX

شیشه سرامیک (ویتروسرامیک)
نوع مناطق پخت:هالوژنی


ناموجود

VRM 640 M IX

DP 2R IX

شیشه سرامیک (ویتروسرامیک)
نوع مناطق پخت:هالوژنی


ناموجود

DP 2R IX