ظرفیت

تعداد برنامه

دور موتور

صفحه نمایشگر
WAJ2017SME

ماشین لباسشویی سری 2 بوش
عایق بندی صدا با پوشش کف
سنسور تشخیص بار نامتعادل
سیستم تشخیص کف

WAJ2017SME

WAJ20170ME

ماشین لباسشویی سری 2 بوش
عایق بندی صدا با پوشش کف
سیستم تشخیص کف
سنسور تشخیص بار نامتعادل

WAJ20170ME

WAT28780IR

ماشین لباسشویی سری 6 بوش
موتور فوق العاده کم مصرف و کم صدا
چروک پذیری کمتر
حذف 99 .99 % جرم ها و باکتری های موجود در لباس

WAT28780IR

WAV28L90ME

ماشین لباسشویی سری 8 بوش
اضافه کردن لباس بعد از شروع شستشو
حذف 99 .99 % جرم ها و باکتری های موجود در لباس
عایق بندی صدا با پوشش کف

WAV28L90ME

WAV28MX0ME

ماشین لباسشویی سری 8 بوش
موتور فوق العاده کم مصرف و کم صدا
اضافه کردن لباس بعد از شروع شستشو
سیستم ضد نشت آب

WAV28MX0ME

WAW32560ME

ماشین لباسشویی سری 8 بوش
حذف لکه با گزینه استاندارد
عایق بندی صدا با پوشش کف
موتور فوق العاده کم مصرف و کم صدا

WAW32560ME