چرا آب سرد میشود؟

دلیل سرد و گرم شدن مدام آب حمام چیست؟

چرا آب سرد میشود؟

 

ســؤالات متداولــی دربــاره عیــوب پکیــج شــوفاژ دیــواری در ذهــن تمامــی دارنــدگان پکیــج وجــود دارد کــه گاهــی بــا دانســتن آنهــا نیــاز بــه پیگیــری و هزینــه ســازی و پرداخــت قیمــت بــرای تعمیــر پکیــج دیــواری وجــود نــدارد.

یکــی از ســوالات متــداول ایــن اســت کــه چــرا آبگــرم حمــام دائــم ســرد و گــرم می شــود؟ در پاســخ بایــد گفــت کــه ابتــدا پکیــج بایــد رســوب گیــری شــود چــون رســوب تاثیــر زیــادی در ایــن مشــکل دارد. دلیــل بعــدی می توانــد عــدم تنظیــم شــعله پکیــج باشــد. نکتــه مهــم اینکــه ممکــن اســت بخاطــر نوســان و کــم و زیــاد شــدن پمــپ ســاختمان باشــد همچنیــن گرفتگــی شــیرهای آب گــرم بــا رســوب از علــل ایــن مشــکل اســت. اگــر پمــپ ســیر کولــه پکیــج نیــم ســوز یــا ضعیــف شــود بــاز ایــن مشــکل بوجــود می آیــد درســت کار نکــردن فلــو ســویچ، فلــو متــر و فلــو رگلاتــور هــم تاثیــری بــرای ایــن مشــکل دارنــد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و پاسخ به سوالات احتمالی دیگر می توانید با خدمات طلایی نیکان تماس حاصل فرمایید.

خدمات طلایی نیکان با بیش از دو دهه فعالیت در عرصه لوازم خانگی با هدف مشتری مداری و ارائه خدمات در سطح استاندارد تنها نماینده رسمی خدمات پس از فروش محصولات چگالشی ، غیرچگالشی و آبگرمکن های آریستون ترمو می باشد.