مایکروویو

WISH ML 820 BIS

مایکروویو +  گریل

یخ زدایی خودکار بر اساس زمان و وزن


0 :تومان


WISH ML 822 BIS L WHITE

مایکروویو+ گریل

یخ زدایی خودکار بر اساس زمان و وزن


0 :تومان


WISH MS 620 BIS

مایکروویو+ گریل

یخ زدایی خودکار بر اساس زمان و وزن


0 :تومان


WISH MS 622 BIS L

مایکروویو+ گریل

یخ زدایی خودکار بر اساس زمان و وزن


0 :تومان


WISH MS 622 BIS R

مایکروویو+ گریل

یخ زدایی خودکار بر اساس زمان و وزن


0 :تومان


WISH MWR 32 BI AB

مایکروویو + گریل

یخ زدایی بر اساس زمان


0 :تومان


WISH MWR 32 BA BB

مایکروویو + گریل

یخ زدایی بر اساس زمان


0 :تومان


دسته بندی ها

خصوصیات

جنس:
تعداد برنامه پخت:
رنگ:
صفحه نمایش:
رده بندی دستگاه: