فر

WISH iOVEN INOX

دارای سیستم HydroClean® PROسیستم تمیزکننده خودکار(چربی زدایی با بخارآب)

گریل مازاد با توان حرارتی بالا


0 :تومان


WISH HLB 860 P

دارای 3 چرخه پاکسازی Pyrolytic سیستم تمیزکننده خودکار(چربی زدایی حرارتی)

دارای سیستم HydroClean ® PRO سیستم تمیزکننده خودکار(چربی زدایی با بخار آب)


0 :تومان


WISH HLB 840 P WHITE

دارای 3 چرخه پاکسازیPyrolytic سیستم تمیزکننده خودکار (چربی زدایی حرارتی)

دارای سیستم HydroClean ® PRO سیستم تمیزکننده خودکار(چربی زدایی با بخارآب)


0 :تومان


WISH HSB 635 P

دارای 3 چرخه پاکسازی pyrolytic سیستم تمیزکننده خودکار (چربی زدایی حرارتی)

دارای سیستم HydroClean® PRO سیستم تمیزکننده خودکار(چربی زدایی با بخارآب)


0 :تومان


WISH HLB 860

دارای سیستم HydroClean® PRO سیستم تمیزکننده خودکار(چربی زدایی با بخارآب)

دارای گریل مازاد با توان حرارتی بالا


0 :تومان


WISH HLB 840

دارای سیستم HydroClean® PROسیستم تمیزکننده خودکار(چربی زدایی با بخارآب)

دارای گریل مازاد با توان حرارتی بالا


0 :تومان


WISH HSB 645

دارای سیستم HydroClean® PRO سیستم تمیزکننده خودکار(چربی زدایی با بخارآب)

دارای عملکردهای یخ زدایی وECO


0 :تومان


WISH HSB 630 WHITE

دارای سیستم HydroClean® PROسیستم تمیزکننده خودکار(چربی زدایی با بخارآب)

دارای عملکردهای یخ زدایی وECO


0 :تومان


WISH HSB 630 BLACK

دارای سیستم HydroClean® PRO سیستم تمیزکننده خودکار(چربی زدایی با بخارآب)

دارای عملکردهای یخ زدایی وECO


0 :تومان


دسته بندی ها

خصوصیات

جنس:
نوع فر:
تعداد برنامه پخت:
رنگ:
ظرفیت:
رده بندی دستگاه: